Algemene Voorwaarden

TVSAFETY

Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam, nummer 69225729

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

TVSAFETY: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TVSAFETY en een

opdrachtgever waarop TVSAFETY deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TVSAFETY, voor de

uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk

zijn overeengekomen.

 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van

de hand gewezen.

 1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten

worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TVSAFETY en de

opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de

oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. TVSAFETY zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TVSAFETY het recht bepaalde

werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TVSAFETY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn

of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van

de overeenkomst, tijdig aan TVSAFETY worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst

benodigde gegevens niet tijdig aan TVSAFETY zijn verstrekt, heeft TVSAFETY het recht de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke

tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. TVSAFETY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TVSAFETY is uitgegaan van door de

opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor

TVSAFETY kenbaar behoorde te zijn.

 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TVSAFETY de uitvoering van

die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de

daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 1. Indien door TVSAFETY of door TVSAFETY ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden

worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt

opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 1. Opdrachtgever vrijwaart TVSAFETY voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van

de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen TVSAFETY en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde

tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders

overeenkomen.

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn

overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de

opdrachtgever TVSAFETY derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 5. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door TVSAFETY gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,tenzij anders

aangegeven. TVSAFETY is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij

schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis,

verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de

TVSAFETY daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding

tot stand, tenzij TVSAFETY anders aangeeft.

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht TVSAFETY niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht

tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van

werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van TVSAFETY ,

geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is

overeengekomen.

 1. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in

rekening worden gebracht.

 1. Indien TVSAFETY met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de TVSAFETY niettemin

gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

 1. Voorts is TVSAFETY gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding

en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

 1. Bovendien mag TVSAFETY het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt

dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd

ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan TVSAFETY, dat in redelijkheid niet

van TVSAFETY mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk

overeengekomen honorarium. TVSAFETY zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van

het honorarium of tarief in kennis stellen. TVSAFETY zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging

zal ingaan, vermelden.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TVSAFETY aan te geven wijze in de

valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting

niet op.

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever

van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de

wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden

berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige

bedrag.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de

vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 1. TVSAFETY heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in

mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de

hoofdsom en de lopende rente. TVSAFETY kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling

weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. TVSAFETY kan volledige

aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede

de kosten worden voldaan.

Artikel 8. Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk

opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 70,00.

 1. Indien TVSAFETY hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor

vergoeding in aanmerking.

 1. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van

opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 9. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft TVSAFETY recht op

compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en

omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan TVSAFETY zijn toe te rekenen.

Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte

werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder

voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TVSAFETY, zal TVSAFETY in overleg met opdrachtgever

zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en

omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 1. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TVSAFETY extra kosten met zich meebrengt,

worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien TVSAFETY aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in

deze bepaling is geregeld.

 1. Indien TVSAFETY aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal

tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking

heeft, althans tot maximaal €.5000,- (Zegge: vijfduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot

maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken

uitkering.

 1. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd

dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde

honorariumgedeelte.

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling

betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TVSAFETY aan de overeenkomst te laten

beantwoorden, tenzij deze niet aan TVSAFETY toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Als personeel door TVSAFETY wordt ingehuurd, vallen deze onder de aansprakelijkheid van het inlenende bedrijf.
 2. TVSAFETY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade ,gederfde winst,

gemiste besparingen, het niet goed functioneren van apparatuur en machines en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 . Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart TVSAFETY voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele

eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de

overeenkomst worden gebruikt.

 1. Indien opdrachtgever aan TVSAFETY informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,

garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als

gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling

of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TVSAFETY

geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TVSAFETY niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf van TVSAFETY worden daaronder begrepen.

 1. TVSAFETY heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die(verdere) nakoming

verhindert, intreedt nadat TVSAFETY zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst

te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 1. Voorzover TVSAFETY ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de

overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TVSAFETY gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een

afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de

opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd

en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden

gebracht.

Artikel 14. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het

gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de

aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan TVSAFETY. Indien TVSAFETY een klacht gegrond acht, zal

TVSAFETY de diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is

geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten onmogelijk of zinloos is, zal TVSAFETY

alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen TVSAFETY en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn gepubliceerd op en te downloaden van de website van TVSAFETY.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst

daarvan steeds bepalend.

 1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot

stand komen van de overeenkomst.

Call Now Button
Open chat
Hulp nodig?